N59 af­ge­slo­ten in nacht van 23 op 24 maart 2023

0
130

De N59 wordt af­ge­slo­ten van 23 maart 22.00 uur tot 24 maart 05.00 uur. Ver­keer wordt om­ge­leid via de pa­ral­lel­weg.

Af­slui­ting N59 in nacht van 23 op 24 maart

De N59 wordt af­ge­slo­ten tus­sen het Hel­le­gat­s­plein (knoop­punt A29) tot af­slag Den Bom­mel (Schaaps­weg) van don­der­dag 23 maart 22.00 uur en vrij­dag 24 maart 05.00 uur.

Om­lei­dings­rou­tes

Au­to­mo­bi­lis­ten wor­den tij­dens de nacht­af­slui­ting om­ge­leid met in­for­ma­tie­bor­den via de pa­ral­lel­weg. Weg­ge­brui­kers moe­ten re­ke­ning hou­den met ex­tra reis­tijd.

Lijn­bus­sen vol­gen tij­dens de nacht­af­slui­ting de om­lei­dings­rou­tes over de pa­ral­lel­weg.

Fiet­sers on­der­vin­den geen hin­der van de nacht­af­slui­ting.

On­der­zoek door aan­ne­mer Heij­mans

Aan­ne­mer Heij­mans gaat on­der­zoek doen in de ber­men en het as­falt van de N59. Dit ge­beurt in voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor on­der an­de­re het plaat­sen van de ge­lei­de­rail in au­gus­tus 2023.

Aan­leg ge­lei­de­rail tus­sen rij­stro­ken N59 in au­gus­tus 2023

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land plaatst een ge­lei­de­rail op de N59 om de rij­ba­nen te schei­den. Hier­voor wordt de weg ver­breed. Met deze rij­baan­schei­ding wordt de weg vei­li­ger. Te­ge­lijk wor­den ook maat­re­ge­len ge­no­men om de weg duur­za­mer te ma­ken. Voor deze werk­zaam­he­den is de N59 af­ge­slo­ten van 7 tot 28 au­gus­tus 2023. Meer in­for­ma­tie vind je via:  www.n59­van­de­toe­komst.nl.

Vra­gen?

Meer in­for­ma­tie over de N59 vind je op de web­si­te www.n59­van­de­toe­komst.nl.

Vra­gen kun je stel­len aan de pro­vin­cie Zuid-Hol­land via het con­tact­for­mu­lier. Je ont­vangt bin­nen 2 we­ken een ant­woord of re­ac­tie van de pro­vin­cie. Bel­len kan ook met het Con­tact Cen­trum van de pro­vin­cie: 070-4416622.

Meer in­for­ma­tie over de werk­zaam­he­den aan de Hei­nen­oord­tun­nel vind je op de web­si­te van Rijks­wa­ter­staat.