N59 op 30 au­gus­tus weer open voor ver­keer

0
137
Foto Heijmans

Van­af woens­dag 30 au­gus­tus om 05.00 uur is de N59 weer ge­o­pend voor ver­keer, 2 da­gen eer­der dan ge­pland. Wet­hou­der Van Put­ten van de ge­meen­te Goe­ree-Over­flak­kee: “De N59 is een be­lang­rij­ke ver­bin­ding voor het ei­land. Fijn dat door het har­de werk dat ver­zet is de weg nu twee da­gen eer­der open kan.” Ge­de­pu­teer­de  Ze­ven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land spreekt van een uniek pro­ject: “Maat­re­ge­len wa­ren no­dig voor de vei­lig­heid en door­stro­ming van weg­ge­brui­kers. We heb­ben met dit pro­ject la­ten zien dat dit op een duur­za­me ma­nier kan. Met veel her­ge­bruik­te ma­te­ri­a­len en in­zet van elek­trisch ma­te­ri­eel. Daar ben ik trots op!”

Werk­zaam­he­den

De N59 is een be­lang­rij­ke ver­bin­ding. Weg­ge­brui­kers heb­ben tij­dens de werk­zaam­he­den moe­ten om­rij­den, met ex­tra reis­tijd tot ge­volg. Door te wer­ken in dub­be­le shifts en ze­ven da­gen per week is het ge­lukt om de werk­zaam­he­den bin­nen 3,5 week (!) te vol­tooi­en. Deze in­ten­sie­ve werk­pe­ri­o­de heeft de duur van de werk­zaam­he­den flink ver­kort.

Aan­ne­mer Heij­mans heeft de weg ver­breed en nieu­we as­falt­la­gen aan­ge­legd. Er zijn on­ge­veer 6.500 ga­ten in de weg ge­boord voor de nieu­we mid­den­ge­lei­de­rail. Deze ge­lei­der scheidt de rij­ba­nen en ver­kleint daar­mee de kans op ern­sti­ge on­ge­luk­ken.

Aan bei­de kan­ten van de weg ligt een ver­har­de uit­wijk­strook van 1,60 me­ter waar voer­tui­gen kun­nen uit­wij­ken als hulp­dien­sten moe­ten pas­se­ren. Heij­mans heeft de werk­zaam­he­den op duur­za­me wij­ze uit­ge­voerd.

In­no­va­tie en duur­zaam­heid

Niet eer­der werd er door de aan­ne­mer Heij­mans bij een pro­ject in Ne­der­land zo­veel elek­trisch ma­te­ri­eel in­ge­zet. Voer­tui­gen kon­den la­den op een spe­ci­aal in­ge­richt laad­plein, vlak­bij het werk­ter­rein, di­rect ver­bon­den op groe­ne stroom van na­bij­ge­le­gen wind­mo­lens. Te­vens zijn voer­tui­gen op wa­ter­stof in­ge­zet om de uit­stoot te be­per­ken.

De aan- en af­voer van di­ver­se ma­te­ri­a­len ge­beur­de per schip om het aan­tal vracht­wa­gens over de weg te ver­min­de­ren. Ma­te­ri­a­len zijn zo veel als mo­ge­lijk her­ge­bruikt. Zo ligt er naast de rij­baan een 1.60 me­ter bre­de strook ver­har­ding on­der het zand die is ge­fun­deerd met na­tuur­lij­ke rest­pro­duc­ten.

De weg is in 2021 al voor­zien van ener­gie­zui­ni­ge ver­lich­ting en er zijn slim­me ban­den­pom­pen ge­ko­men langs de N59 waar men gra­tis de ban­den kan op­pom­pen. ‘Ui­len­rol­lers’ op de hec­to­me­ter­paal­tjes voor­ko­men aan­rij­din­gen met vo­gels en de oude be­bor­ding is schoon­ge­maakt en wordt her­ge­bruikt langs de weg.

Sa­men­wer­king

Wet­hou­der Van Put­ten ver­telt dat zo­wel in­wo­ners als het be­stuur van ge­meen­te Goe­ree-Over­flak­kee zich al heel lang gro­te zor­gen ma­ken over de door­stro­ming en de ver­keers­vei­lig­heid op de N59. We zijn dan ook enorm blij dat pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Rijks­wa­ter­staat het ini­ti­a­tief ge­no­men heb­ben voor dit pro­ject, dat voor een aan­zien­lij­ke ver­be­te­ring van de door­stro­ming en een ver­min­de­ring van het aan­tal on­ge­val­len moet lei­den.

De N59 is een veel ge­bruik­te rou­te en be­lang­rijk voor de be­reik­baar­heid van Goe­ree-Over­flak­kee en Schou­wen-Dui­ve­land. Rijks­wa­ter­staat, de pro­vin­cies Zuid-Hol­land en Zee­land, en ge­meen­ten Goe­ree-Over­flak­kee en Schou­wen-Dui­ve­land wer­ken als sa­men­wer­kings­part­ners aan de ver­keers­vei­lig­heid, door­stro­ming en duur­zaam­heid op de N59. De werk­zaam­he­den aan de N59 zijn te­ge­lijk ge­pland met de af­slui­ting van de Hei­nen­oord­tun­nel (af­slui­ting tot 1 sep­tem­ber 05.00 uur), om­dat hier­door min­der ver­keer te ver­wach­ten viel op de N59.